b1
Wyszukiwarka wydarzeń
Wybierz datęUsuń datę
szukanie zaawansowane
Wybierz datęUsuń datę

Konkurs na hasło

Termin:
2019-05-27
Firma / instytucja:Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza"
Miasto:Toruń
Kategoria:Konkursy
Dokładny adres:Toruń, Rynek Staromiejski 7
Czy wydarzenie wymaga wcześniejszych zapisów?Tak
Wydarzenie odbywa się:Na świeżym powietrzu
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny:Nie
Opis:

Konkursu na hasło promujące zajęcia pozaszkolne w Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza w Toruniu

Regulamin konkursu na hasło promujące zajęcia pozaszkolne
Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza w Toruniu

I. Postanowienia ogólne:
1.    Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza w Toruniu z siedzibą przy ul. Rynek Staromiejski 7 w Toruniu, zwany dalej „Organizatorem”.
2.    Osoby nagrodzone zostaną  poinformowane telefonicznie o terminie wręczenia nagród. Wyniki konkursu zostaną też opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.domharcerza.torun.pl
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, najbardziej kreatywnego i wyróżniającego się hasła o tematyce efektywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego (promującego działalność) w OPP - DH, które wykorzystane będzie do promocji placówki.  
II.  Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dwóch   
kategoriach wiekowych: 10-14 oraz 15-18 lat.
2.    Zadaniem konkursowym jest ułożenie hasła promującego Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”.
3.    Przesłane hasło reklamowe powinno być: zwięzłe, zapadające w pamięć, oryginalne, uwzględniające specyfikę i charakter działalności placówki.
4.    Uczestnikami konkursu stają się osoby, które prawidłowo wypełniły, podpisały
i wysłały  lub dostarczyły osobiście w zaklejonej kopercie (z dopiskiem: konkurs na hasło) dostępną na stronie internetowej www.domharcerza.torun.pl - kartę zgłoszeniową oraz podpisaną klauzulę informacyjną na adres placówki: Toruń, Rynek Staromiejski 7, z dołączonym tekstem hasła reklamowego, zgłaszanego na konkurs w terminie do dnia 27 maja 2019r.
5.    Każdy Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 propozycje hasła. Brane pod uwagę są wyłącznie indywidualne prace.
III.  Zasady przyznawania nagród:
1.    Jury konkursowe powołane przez organizatora, spośród dwóch kategorii przyzna nagrody
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz jedną nagrodę Grand Prix dla hasła, które stanie się hasłem placówki.
IV. Prawa autorskie i dane osobowe:
1.    Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do konkursu  Uczestnik konkursu  wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych.
2.    Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie   danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, na co Uczestnik  konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
3.    Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę konkursu na Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza, praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskim hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. OPP - DH jest uprawnione do korzystania z hasła w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięzcy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
V.  Postanowienia końcowe:
1.    Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.domharcerza.torun.pl  oraz w  jego siedzibie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w  konkursie,  a  także do przerwania  konkursu lub jego zakończenia  bez  dokonania  wyboru   zwycięskiego hasła, w każdym  momencie,  bez podawania przyczyn.
2.    Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.    Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Twój kalendarz
Konkurs na hasło

Warto zobaczyć:

Wakacje z Domem Muz - Mali projektanci na Podgórzu
2019-07-15 do 2019-07-19